Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2014

misslibertine
microphowned
Reposted fromwaka waka viaafrocostamgowno afrocostamgowno

May 15 2014

misslibertine
1497 d6cf 500
Reposted fromczinok czinok viaopuszek opuszek
misslibertine
6709 01c7 500
Reposted fromctrl-c ctrl-c viatfu tfu

April 15 2014

misslibertine
Reposted frompl pl viahrabiapawel hrabiapawel

March 04 2014

misslibertine
5304 9816 500
Signature
Reposted fromckisback ckisback viaafrocostamgowno afrocostamgowno
misslibertine
3151 72a9 500
Reposted fromTAL TAL vialugola lugola
misslibertine

Słowa warte znajomości

1.A priori – z góry, bez zapoznania się z faktami. 2.Abiturient – maturzysta, kończący liceum. 3.Abnegacja – wyrzeczenie się czegoś; brak troski o swój wygląd. 4.Adherent – zwolennik, stronnik. 5.Adolescencja – wiek młodzieńczy. 6.Adwersarz – przeciwnik, oponent. 7.Ambiwalencja – jednoczesne przeżywanie przeciwnych uczuć i pragnień. 8.Antycypować – przewidywać, uprzedzać, przedwcześnie wykonywać. 9.Asumpt – okazja do czegoś, bodziec, pretekst. 10.Austeria – zajazd, oberża, karczma, gospoda. 11.Bigoteria – fałszywa pobożność, świętoszkowatość, dewocja. 12.Bukinista – antykwariusz uliczny, handlujący książkami i rycinami. 13.Defetyzm – brak wiary w zwycięstwo, przewidywanie porażki. 14.Delikt – czyn zakazany przez prawo. 15.Deprymować – wprawiać w stan zniechęcenia. 16.Dezawuować – kwestionować czyjeś prawo do jakichś działań. 17.Dyletantyzm – amatorstwo w jakiejś dziedzinie; powierzchowna znajomość wielu spraw. 18.Dyspensa – zwolnienie od jakichś przepisów prawa kościelnego. 19.Egzaltacja – przesadne, nienaturalne okazywanie uczuć. 20.Egzegeza – objaśnienie filologiczne tekstów, zwłaszcza biblijnych. 21.Egzemplifikować – przytaczać przykłady. 22.Ekslibris – znak na okładce książki z nazwiskiem właściciela. 23.Eksplikacja – objaśnienie znaczenia wyrazu lub zdania. 24.Ekspozytura – placówka, przedstawicielstwo jakiejś instytucji. 25.Ekstensywny – rozległy, obfity ilościowo, lecz ubogi jakościowo. 26.Eksternista – uczący się samodzielnie, zdający przewidziane egzaminy. 27.Elaborat – obszerny tekst, napisany bezbarwnie, nudny. 28.Emfaza – przesadna uczciwość wypowiedzi, afektacja. 29.Empiryczny – doświadczalny; oparty na doświadczeniu. 30.Ergo – a więc, a zatem. 31.Erudycja – wszechstronna wiedza, gruntowne wykształcenie. 32.Eskapizm – ucieczka, unikanie problemów. 33.Ex aequo – [wym. eks ekwo] – na równi, jednakowo, w równej mierze. 34.Fanfaronada – popisywanie się odwagą, bufonada. 35.Filister – człowiek o ciasnych poglądach, mieszczuch. 36.Fircyk – człowiek niepoważny, lekkouch, strojniś. 37.Garnie [wym. garni] – o potrawach: z przybraniem. 38.Harpagon – skąpiec, sknera, chciwiec, dusigrosz. 39.Imperatyw – nakaz, reguła, norma moralna. 40.Implikować – pociągać za sobą, powodować jakieś skutki. 41.Indolencja – niedołęstwo, bierność, zobojętnienie. 42.Indyferentyzm – obojętność wobec ważnych kwestii moralnych, społecznych. 43.Introspekcja – badanie własnych przeżyć psychicznych. 44.Item – również, także, tak samo. 45.Komunał – zdanie pozbawione istotnej treści, frazes, ogólnik. 46.Kontinuum – ciągły, uporządkowany zbiór nieskończonej liczby elementów. 47.Kosmopolityzm – przekonanie, że ojczyzną człowieka jest świat. 48.Kuriozum – zjawisko osobliwe, dziwaczne; rzecz niezwykła. 49.Lapsus – błąd, omyłka w wypowiedzi. 50.Makaronizm – obcy wyraz, zwrot w zdaniu w języku ojczystym. 51.Monotyp – jedyny gatunek lub przedstawiciel jakiegoś rodzaju. 52.Nolens volens – chcąc nie chcąc. 53.Nosce te ipsum – poznaj samego siebie. 54.Obstrukcja – opór przy użyciu dozwolonych metod. 55.Pandemonium – zamieszanie, chaos, bezład. 56.Pauperyzacja – ubożenie, złaszcza jakiejś grupy społecznej. 57.Propedeutyka – wstęp do jakiejś dziedziny wiedzy. 58.Protagonista – człowiek przodujący, walczący o coś; przywódca. 59.Purysta – człowiek dbający o poprawność i czystość języka. 60.Subsydiować – udzielać pomocy finansowej. 61.Synekura – dobrze płatne stanowisko niewymagające wysiłku. 62.Tremo – wysokie stojące lustro. 63.Utensylia – przedmioty do wykonywania czegoś, przybory.
Reposted fromlele lele viaSayid Sayid
misslibertine
New York City
misslibertine
9941 2c95 500
haha :D
Reposted fromumorusana umorusana viaoll oll

March 02 2014

5909 2f93 500

clamjob:

7,966 followers

Reposted fromdoge doge viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
misslibertine
2299 9994
Reposted fromtfu tfu

February 28 2014

misslibertine
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viatfu tfu
misslibertine
1804 710e
Reposted fromtfu tfu viaafrocostamgowno afrocostamgowno
misslibertine
6008 5609
kwiat gigant
Reposted frompl pl

February 26 2014

misslibertine
Reposted fromemmalead emmalead viahrabiapawel hrabiapawel

February 19 2014

misslibertine
Reposted fromscythe scythe viawojtku wojtku
misslibertine
0163 865c 500

People with OCD will die because of frustration.
Reposted fromcontroversial controversial viawojtku wojtku
misslibertine
7201 4c9a
Reposted fromZaknafein Zaknafein viatfu tfu

January 30 2014

misslibertine
Reposted fromtfu tfu

November 15 2013

misslibertine
9245 fff7
Reposted fromzolwik zolwik viasavor savor
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl